შპს ,,ზოდი პლიუსის’’

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობები

(რეგლამენტი)

        წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორია შპს ,,ზოდი პლიუსი’’ (შემდგომში ,,ზოდი’’ ან ,,კომპანია’’) (ს/ნ: 202424313; მისამართი: ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა #11), რომელიც წინამდებარე რეგლამენტით დადგენილი წესების შესაბამისად მართავს და ატარებს წამახალისებელ გათამაშებას. 

 • ,,ზოდი’’ რეგისტრირებულია 2007 წლის 25 სექტემბერს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნათა სრული დაცვით. 
 • ,,ზოდის’’ მფლობელობაშია სარემონტო და სამშენებლო მასალების მაღაზიათა ქსელი, რომელიც განთავსებულია საქართველოს მასშტაბით და ფუნქციონირებს საფირმო ნიშნით ,,ZODI’’.
 • ,,ზოდის’’ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სარემონტო და სამშენებლო მასალების რეალიზაცია. 

 

წამახალისებელი გათამაშების ჩატარების ვადა და ადგილი 

 • წამახალისებელი გათამაშების ჩატარების პერიოდი: წამახალისებელი გათამაშება დაიწყება 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან და დასრულდება 2022 წლის 26 მაისის 18:00 საათამდე. 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებენ 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან  2021 წლის 28 დეკემბრის 19:30 საათამდე გაცემული ბილეთები, ხოლო 2022 წლის 26 მაისის გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან 2022 წლის 22 მაისის 19:30 საათამდე გაცემული ყველა ბილეთი, გარდა 2022 წლის 02 იანვარს გამარჯვებული (მოგებახვედრილი) ბილეთისა.
 •  წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების გაცემის პერიოდი: 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან 2022 წლის 22 მაისის 19:30 საათამდე.
 • I პრიზი (ავტომობილი) გათამაშდება 2022 წლის 02 იანვარს 17:45 საათიდან 18:00 საათამდე, ხოლო II პრიზი (ოროთახიანი საცხოვრებელი (მშენებარე) ბინა თბილისში) გათამაშდება 2022 წლის 26 მაისს 17:45 საათიდან  18:00 საათამდე.
 • საპრიზო ფონდის გათამაშების ჩატარების ადგილია სამაუწყებლო ტელეკომპანიის, ,,რუსთავი 2’’-ის სტუდია, მისამართი: ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა 5ა.

 

წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობისა და გათამაშების ბილეთის გაცემის წესი 

 • წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობა შეუძლია ,,ზოდის’’ ნებისმიერ მომხმარებელს (გარდა ამ რეგლამენტის 4.8. პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა), რომელიც გათამაშების პერიოდში, ნაღდი, ნებისმიერი საბანკო პლასტიკური ბარათით,  საბანკო გადარიცხვით ან სწრაფი გადახდის აპარატით ანგარიშსწორებით, ყოველ ჯერზე, მომენტალურად და ერთიანად შეიძენს (გადაიხდის თანხას) მინიმუმ 500 (ხუთასი) ლარის პროდუქციას ,,ზოდის’’ მფლობელობაში არსებულ სარემონტო და სამშენებლო მაღაზიათა ქსელში, რომელიც განთავსებული საქართველოს მასშტაბით, შემდეგ მისამართებზე:
 • ა) თბილისის ცენტრალური ფილიალი – ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა 11 (ს/კ: 01.12.08.039.106);
 •  

       ბ) თბილისის აუთლეტ მაღაზია – დავით გურამიშვილის გამზ. 188დ (ს/კ: 01.12.01.009.008);

       გ) რუსთავის ფილიალი – ლეონიძის ქუჩა 20ა (ს/კ: 02.03.02.259);

      დ) ბათუმის ფილიალი – აეროპორტის გზატ. 20 (ს/კ: 05.32.01.477);

      ე) გორის ფილიალი – ცხინვალის გზატ. 33 (ს/კ: 66.45.07.064);

      ვ) მარნეულის ფილიალი – სულხან-საბას ქუჩა 13 (ს/კ: 83.02.05.962);

      ზ) ბუნებ. ქვის საამქრო – ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა 19 (ს/კ: 01.12.08.039.129).

 • მომხმარებელს, ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული წესით, ყოველი 500 (ხუთასი) ლარის ღირებულების პროდუქციის ნაღდი, ნებისმიერი საბანკო პლასტიკური ბარათით,  საბანკო გადარიცხვით ან სწრაფი გადახდის აპარატით ანგარიშსწორებით, ყოველ ჯერზე, მომენტარულად და ერთიანად შეძენისას (მხოლოდ თანხის გადახდის შემდგომ) გადაეცემა წამახალისებელი გათამაშების 1 (ერთი) ბილეთი. მაგალითად: თუ მომხმარებელი შეიძენს 750 (შვიდას ორმოცდაათი) ლარის ღირებულების პროდუქციას, მას გადაეცემა წამახალისებელი გათამაშების 1 (ერთი) ბილეთი, 1200 (ერთი ათას ორასი) ლარის პროდუქციის შენაძენზე, მას გადაეცემა გათამაშების 2 (ორი) ბილეთი, 1600 (ერთი ათას ექვსასი) ლარის შენაძენზე 3 (სამი) ბილეთი და ა.შ.
 •  
 • წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების გაცემა დაიწყება 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან და დასრულდება 2022 წლის 22 მაისის 19:30 საათზე.
 • წამახალისებელი გათამაშებისთვის დაიბეჭდება გათამაშების 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ცალი ბილეთი, ნუმერაციით: 000001-025000.
 •  
 • წამახალისებელი გათამაშების ბილეთი წარმოდგენილი იქნება 2 (ორი) ნაწილისგან, საიდანაც ერთი ნაწილი გადაეცემა მომხმარებელს, ხოლო მეორე ნაწილს მომხმარებელი ათავსებს ,,ზოდის’’ შესაბამის ფილიალში განთავსებულ სპეციალურ ყუთში. ბილეთის ორივე ნაწილზე დატანილი იქნება ბილეთის ნომერი, წამახალისებელი გათამაშების ნებართვის ნომერი და დასმული იქნება ,,ზოდის’’ ბეჭედი (როგორც გაყალბებისგან დამცავი ნიშანი, რომელიც უნდა კვეთდეს ბილეთის უკანა მხარის ორივე ნაწილს), ხოლო იმ ნაწილზე, რომელიც თავსდება სპეციალურ ყუთში, დამატებით დატანილი იქნება მომხმარებლის სახელი/გვარი, პირადი ნომერი და მობილურის ნომერი. ბილეთის იმ ნაწილზე, რომელიც გადაეცემა მომხმარებელს, გარდა ბილეთის ნომრის, ნებართვის ნომრისა და ,,ზოდის’’ ბეჭდისა, დამატებით დატანილი იქნება გათამაშების ჩატარების ვადა და ადგილი, საპრიზო ფონდის გათამაშების თარიღი და დრო, ორგანიზატორის სახელწოდება, მისამართი და ტელეფონის ნომერი, წამახალისებელი გათამაშების ზოგადი წესი.
 •  
 • ,,ზოდის’’ ფილიალებში განთავსებული სალაროებიდან განხორციელდება ბილეთების გაცემა, კერძოდ, იმ მომხმარებლებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ წამახალისებელი გათამაშების პირობებს, გადაეცემათ ბილეთის მთლიანი ნაწილი და მომხმარებელმა, იმისათვის, რომ მისმა ბილეთმა მონაწილეობა მიიღოს გათამაშებაში, აუცილებელია ბილეთის შესაბამის გრაფაში ჩაწეროს საკუთარი სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მობილურის ნომერი, ამის შემდგომ, ბილეთს მოაშოროს მცირე ზომის მხარე, რომელზეც დატანილია მომხმარებლის პირადი მონაცემები და მოათავსოს იგი ,,ზოდის’’  იმ ფილიალში განთავსებულ სპეციალურ ყუთში, რომელშიც მომხარებელმა შეიძინა პროდუქცია.
 •  
 • საბანკო გადარიცხვის გზით ანგარიშსწორებისას, გათამაშების ბილეთები გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მომხმარებელი კომპანიას წარუდგენს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ (წერილობით, ელექტრონულად ან ინტერნეტბანკის მეშვეობით) და დამოწმებულ საგადახდო დავალებას, რომელიც უტყუარად დაადასტურებს ანგარიშსწორების განხორციელებას. ამასთან, სწრაფი გადახდის აპარატით ანგარიშსწორებისას, გათამაშების ბილეთები გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მომხმარებელი კომპანიას წარუდგენს სწრაფი გადახდის აპარატის მიერ გაცემულ ქვითარს, რომელიც უტყუარად დაადასტურებს ანგარიშსწორების განხორციელებას.
 •  
 • წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება ეკრძალებათ:

ა) შპს ,,ზოდი პლიუსის’’ (202424313) თანამშრომლებს და მათი ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, შვილი, მეუღლე, და, ძმა, ბებია, ბაბუა, შვილიშვილი);

       ბ) 18 წელს მიუღწეველ ფიზიკურ პირებს;

       გ) დიპლომატებს;

       დ) არარეზიდენტ პირებს;

       ე) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს, ნებისმიერი ტიპის ამხანაგობას, ფონდებს, ინდ. მენაშენეთა ამხანაგობებს;

       ვ) ინდივიდუალურ მეწარმეებს, რომლებიც წარმოადგენენ ,,ზოდის’’ სადილერო ქსელის კლიენტებს და სარგებლობენ სადილერო ფასებით. 

 • იმ შემთხვევაში თუკი რაიმე მიზეზის გამო, ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე პირი გახდება მოგებახვედრილი იღბლიანი ბილეთის მფლობელი, მასზე მოგება არ გაიცემა.

 

წამახალისებელი გათამაშების პროცედურა

 • წამახალისებელი გათამაშება პირდაპირი რეჟიმით ნაჩვენები იქნება სამაუწყებლო ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2’’ -ის პირდაპირ ეთერში (მისამართი: ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა 5ა) 2022 წლის 02 იანვარს 17:45 საათიდან 18:00 საათამდე, რა დროსაც გათამაშდება I პრიზი – ავტომობილი CITROEN C3 AIRCROSS, ხოლო 2022 წლის 26 მაისს 17:45 საათიდან 18:00 საათამდე, II პრიზი – ოროთახიანი საცხოვრებელი (მშენებარე) ბინა ქალაქ თბილისში.
 •  
 • 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან 2021 წლის 28 დეკემბრის 19:30 საათამდე გაცემული ბილეთები, არაუგვიანეს 2022 წლის 02 იანვრის 17:00 საათამდე, ,,ზოდის’’ ყველა ფილიალში განთავსებული სპეციალური ყუთებიდან შეიკრიბება, მოთავსდება ,,ზოდის’’ ცენტრალურ ფილიალში (მისამართი: ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა 11) განთავსებულ დიდ დოლურაში და განხორციელდება დოლურას ტრანსპორტირება ,,რუსთავის 2’’-ის სტუდიაში, სადაც უნდა გაიმართოს გათამაშება. გათამაშების დასრულების შემდგომ, აღნიშნული დოლურა გაუთამაშებელ (მათ შორის გადადებულ) ბილეთებთან ერთად, 2022 წლის 26 მაისის გათამაშებამდე, განთავსდება ,,ზოდის’’ ცენტრალურ ფილიალში (მისამართი: ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა 11).
 •  
 • 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებენ 2021 წლის 25 სექტემბრის 09:30 საათიდან  2021 წლის 28 დეკემბრის 19:30 საათამდე გაცემული ბილეთები,   რა დროსაც გათამაშდება I პრიზი – ავტომობილი CITROEN C3 AIRCROSS. 2022 წლის 02 იანვარს გაუთამაშებელი (მათ შორის გადადებული) ბილეთები, გარდა გამარჯვებული (მოგებახვედრილი) ბილეთისა, ავტომატურად აგრძელებენ მონაწილეობას 2022 წლის 26 მაისის 17:45 საათიდან 18:00 საათამდე გასამართ გათამაშებაშიც, რა დროსაც გათამაშდება ოროთახიანი საცხოვრებელი (მშენებარე) ბინა თბილისში.
 •  
 • 2021 წლის 28 დეკემბრის 19:30 საათიდან 2022 წლის 22 მაისის 19:30 საათამდე გაცემული ბილეთები, არაუგვიანეს 2022 წლის 26 მაისის 17:00 საათამდე, ,,ზოდის’’ ყველა ფილიალში განთავსებული სპეციალური ყუთებიდან შეიკრიბება, მოთავსდება ,,ზოდის’’ ცენტრალურ ფილიალში (მისამართი: ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა 11) არსებულ დიდ დოლურაში, რომელშიც უკვე განთავსებული იქნება 2022 წლის 02 იანვარს გაუთამაშებელი (მათ შორის გადადებული) ყველა ბილეთი. დიდ დოლურაში ბილეთების მოთავსების შემდგომ განხორციელდება მისი ტრანსპორტირება სამაუწყებლო ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2’’-ის სტუდიაში, სადაც უნდა გაიმართოს 2022 წლის 26 მაისის გათამაშება.
 •  
 • დიდ დოლურაში განთავსებული ბილეთები (მათ შორის 2022 წლის 02 იანვარს გაუთამაშებელი და გადადებული ბილეთები), წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 2022 წლის 26 მაისს 17:45 საათიდან 18:00 საათამდე გასამართ გათამაშებაში, II პრიზის (ორ ოთახიანი საცხოვრებელი (მშენებარე) ბინის) გათამაშებისას.
 •  
 • 2022 წლის 02 იანვარს და 2022 წლის 26 მაისს გასამართ წამახალისებელ გათამაშებებში გამარჯვებული პირები გამოვლინდებიან იდენტური წესით, შემდეგნაირად: წამახალისებელი გათამაშების წამყვანი, პირდაპირ ეთერში, დოლურას დატრიალების შემდგომ, შემთხვევითობის პრინციპით, დოლურადან ამოიღებს გათამაშების ერთ ბილეთს და კადრში გამოაჩენს  ბილეთის ნომერსა და მომხმარებლის მობილური ნომრის პირველ ექვს ციფრს, რის შემდეგადაც, ტელეფონის საშუალებით განხორციელდება მობილურ ნომერზე დაკავშირება, მომხმარებლისგან პასუხის მიღების შემთხვევაში, მოხდება მასთან გასაუბრება, მოგებული პრიზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და გამარჯვებულად გამოცხადება. გამარჯვებულად გამოცხადებისთანავე პირი ჩაითვლება გამარჯვებულად. თუკი გათამაშების ბილეთზე მითითებულ მობილურის ნომერზე განხორციელებულ ზარს უპასუხებს სხვა პიროვნება, რომლის პირადი მონაცემებიც ბილეთზე არ არის მითითებული, მაშინ ყოველგვარი დავისა და ბუნდოვანების თავიდან ასაცილებლად, გამარჯვებულად ჩაითვლება ის პირი, რომლის პირადი მონაცემებიც მითითებულია გათამაშების ბილეთზე.
 •  
 • იმ შემთხვევაში თუ წამახალისებელი გათამაშების დოლურადან ამოღებულ ბილეთზე მითითებულ მობილურ ნომერს წამყვანი რაიმე მიზეზით ვერ დაუკავშირდება პირდაპირ ეთერში (მათ შორის დაუკავშირდება და შემდგომ გაითიშება საუბრისას), ან თუ მომხმარებელი არ პასუხობს ზარს, მობილური გამორთულია, ხდება გადამისამართება ან ისმის დაკავების ზარი (ხმა), მაშინ წამყვანი კიდევ ორჯერ ცდის ამ მობილურ ნომერზე დარეკვას. დაკავშირების მე-3 წარუმატებელი მცდელობის შემთხვევაში, წამყვანი გადადებს აღნიშნულ ბილეთს და დოლურადან ამოიღებს გათამაშების ახალ ბილეთს იქამდე, სანამ  გათვალისწინებული წესით არ გამოავლენს გამარჯვებულ პირს.
 
 • ,,ზოდი’’ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ყველა იმ შემთხვევაზე, როდესაც ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება მომხმარებლის მიუწვდომლობის ან მისი მობილურის ყველა სახის გაუმართაობის გამო (მათ შორის, თუ მომხმარებლის მობილური დაჯდა გათამაშების მომენტში, მობილური დაუვარდა გათამაშების პერიოდში, არ ისმის ხმა, გაფუჭდა და ა.შ.).
 •  
 • გათამაშების სრული პერიოდის მანძილზე, გათამაშების მონაწილეს შესაძლებლობა აქვს მოიგოს მხოლოდ ერთი პრიზი. 2022 წლის 26 მაისს გასამართი გათამაშების წამყვანი წინასწარ ინფორმირებული იქნება 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშების გამარჯვებული პირის შესახებ და მას ეცოდინება 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშებაში გამარჯვებული პირის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი. 2022 წლის 26 მაისის გათამაშების მიმდინარეობისას, გათამაშების წამყვანი, თითოეული ბილეთის დოლურადან ამოღების შემდგომ, პირადი მონაცემების საშუალებით, გადაამოწმებს დოლურადან ამოღებული ბილეთის მფლობელი არის თუ არა 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშებისას გამოვლენილი გამარჯვებული პირი. იმ შემთხვევაში, თუკი 2022 წლის 26 მაისს გასამართი გათამაშების მიმდინარეობისას წამყვანის მიერ დოლურადან ამოღებული ბილეთის მფლობელი კვლავ იქნება 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშებისას გამოვლენილი გამარჯვებული პირი, მაშინ წამყვანი აღარ დაურეკავს ამ პირს და პირდაპირ ეთერში გააჟღერებს, რომ დოლურადან ამოღებული ბილეთი ეკუთვნის 2022 წლის 02 იანვრის გათამაშებაში გამარჯვებულ პირს და წესების თანახმად იგი ვეღარ მოიგებს წამახალისებელი გათამაშების მე-2 პრიზს (ოროთახიან საცხოვრებელ (მშენებარე) ბინას თბილისში). გათამაშების წამყვანი ყოველი ასეთი შემთხვევისას, გადადებს გათამაშების ბილეთს და გააგრძელებს გათამაშებს მსვლელობას იქამდე, სანამ რეგლამენტით გათვალისწინებული წესების დაცვით არ გამოავლენს გამარჯვებულ პირს.
 •  
 • 2022 წლის 26 მაისს გასათამაშებელი ოროთახიანი საცხოვრებელი (მშენებარე) ბინა,  გათამაშებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, მომგებიანი ბილეთის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 6 (ექვსი) დღის ვადაში, გამარჯვებულ პირს გადაეცემა  საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ამ ბინის მომავალ მესაკუთრედ რეგისტრაციის გზით, რა დროსაც მოხდება ,,ზოდის’’, როგორც ამ ბინის მყიდველის (რომელსაც სრულად ექნება დაფარული ბინის ღირებულება) და ,,ზოდის’’, როგორც მომავალი მესაკუთრის ჩანაცვლება გამარჯვებული პირით. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, გამარჯვებული პირის მომავალ მესაკუთრედ რეგისტრაცია, ჩაითვლება გამარჯვებულ პირზე ბინის გადაცემად.

 

მოგების გაცემისა და პრეტენზიების განხილვის წესი 

 • მოგების გაცემის ადგილია: ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა #11 (,,ზოდის’’ სათავო ოფისი).
 • მოგების გაცემის საერთო ვადა განისაზღვრება თითოეული პრიზის გათამაშებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით, ხოლო წამახალისებელ გათამაშებაში გამარჯვებულებისათვის, პრიზის გადაცემა განხორციელდება დოლურადან ამოღებულ ბილეთზე მითითებული პირის მოგების გაცემის ადგილზე გამოცხადების, მომგებიანი (გამარჯვებული) ბილეთის, პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტის/ბინადრობის მოწმობის/ოფიციალური პასპორტის წარმოდგენისა და მისი იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს 6 (ექვსი) კალენდარულ დღეში. გამარჯვებული მოთამაშის მიერ წარმოდგენილ ბილეთსა და დოლურადან ამოღებულ ბილეთზე დატანილი რომელიმე მაიდენტიფიცირებელი რეკვიზიტ(ებ)ის შეუსაბამობის ან ამავე პუნქტში მითითებული 30 (ოცდაათი) დღიანი ვადის გასვლის შემგომ გამარჯვებული პირისა და მომგებიანი (გამარჯვებული) ბილეთის წარმოდგენის შემთხვევაში მოგება არ გაიცემა.
 •  
 • წამახალისებელ გათამაშებასთან დაკავშირებული პრეტენზი(ებ)ის მიღება განხორციელდება თითოეული პრიზის გათამაშებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, ყოველი სამუშაო დღის 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩა #11 (,,ზოდის’’ სათავო ოფისი). ამ პუნქტში მითითებული 5 (ხუთი) დღიანი ვადის გასვლის შემდგომ წარმოდგენილი პრეტენზიები არ განიხილება.
 •  
 • თითოეული პრეტენზია განიხილება მისი წერილობითი ფორმით მიღებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, წამახალისებელი გათამაშების დროს შექმნილი კომისიის წევრთა ჯგუფის მიერ. პრეტენზიის ავტორს შესაბამისი გადაწყვეტილება გაეგზავნება მის მიერ პრეტენზიის შესახებ განცხადებაში მითითებულ მისამართზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე.
 •  
 • თითოეული პრეტენზია წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი სახით, რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს პრეტენზიის ავტორი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ განიხილება.
 •  
 • წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორი უზრუნველყოფს გათამაშების წესების საჯაროობას ვებ-გვერდზე: www.zodi.ge/გათამაშება/ და ,,ზოდის’’ ოფიციალურ ,,Facebook’’ გვერდზე: https://www.facebook.com/zodi.ge .
 •  
 • წამახალისებელი გათამაშების მოგებათა ოფიციალური ცხრილი გამოქვეყნდება თითოეული პრიზის გათამაშებიდან (დასრულებიდან) არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, ვებ-გვერდზე: www.zodi.ge/გათამაშება/ და ,,ზოდის’’ ოფიციალურ ,,Facebook’’ გვერდზე: https://www.facebook.com/zodi.ge .